Tam Metin Yazım Kuralları

 

Iğdır Üniversitesi II. Uluslararası Iğdır Sempozyumu Kitabı Fen Bilimleri Yazım Kuralları

1. Iğdır Üniversitesi II. Uluslararası Iğdır Sempozyumu Türkçe veya İngilizce dillerinde Fen Bilimleri, Mühendislik ve Doğa Bilimleri alanındaki özgün araştırma makalelerini ve derlemeleri yayınlar. Basılacak makalelerin sözlü sunum ve poster bildiri dışında daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış olması ve yayın haklarının verilmemiş olması gerekir.

2. Değerlendirmeye alınan makaleler, incelenmek üzere en az iki hakeme gönderilir. Hakem değerlendirmesinden geçen makalelere ait düzeltmeler, yazar tarafından en geç 7 gün içerisinde yapılarak geri gönderilmelidir.

3. Hazırlanan makaleler; sadece makaleden sorumlu yazar (makalenin yayın başlangıcından basım sonrasındaki her türlü yazışmalarda sorumluluğu bulunan kişi) tarafından Word dosyası ortamında gönderilmelidir.

4. Türkçe ve İngilizce makale başlıkları hariç tüm metin başlıklar dahil iki yana yaslı olarak yazılmalı girinti bırakılmamalıdır. Orijinal çalışmalarda toplam makale metni en fazla 15 sayfa, derlemeler için 18 sayfa olmalı, A4 boyutundaki sayfaya, 12 punto, Times New Roman yazı tipinde ve 1.5 satır aralığı ile yazılmalıdır. Sayfanın sağında, solunda, altında ve üstünde 3’er cm boşluk bırakılmalıdır. Metin tek sütun halinde yazılmalı, tüm sayfalara numara verilmeli ve satırlar her sayfa için (1)’den başlanarak numaralandırılmalıdır.

5. Makale sempozyum takip sistemine girilirken yazar ad(lar)ı açık olarak yazılmalı, kısaltılmamalı ve herhangi bir akademik unvan belirtilmemelidir. Makalenin sisteme yüklenen ana metninde yazar adları ve kurumları kesinlikle verilmelidir.

6. Makale; Türkçe Başlık, Türkçe Özet, Anahtar Sözcükler, İngilizce Başlık, İngilizce Özet, Keywords, Giriş, Materyal ve Yöntem, Bulgular ve Tartışma, Sonuç (istenirse), ve Kaynaklar bölümlerinden oluşmalıdır.

7. Türkçe Başlık kısa, açıklayıcı, ilk harfleri büyük (“ve”, “ile”… gibi sözcükler hariç) ortalanarak ve bold yazılmalı ve on beş kelimeden fazla olmamalı. Benzer durum İngilizce Başlık için de geçerlidir. Her iki başlıkta kısaltmalardan mümkün olduğunca kaçınılmalıdır.

8. Türkçe “Özet” ve İngilizce “Abstract” 300 kelimeyi geçmemeli ve her iki özette kısaltmalardan mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. Türkçe ve İngilizce özetlerde sırasıyla “Özet” ve “Abstract” kelimeleri kullanılmalıdır. Anahtar kelimeler (Keywords) özetleri takiben en az 3, en fazla 6 kelimeden ibaret olarak şekilde yazılmalıdır. Kelimelerde alfabetik sıra takip edilmeli, ilk kelimenin baş harfi büyük, diğer kelimelerin harfleri küçük olmalı ve kelimeler virgül (,) ile ayırt edilip bir karakter boşluk bırakılarak diğer kelimler yazılmalı, sonda nokta olmamalıdır. “Anahtar Kelimeler” ve “Abstract” kelimeleri bold olarak yazılmalıdır.

9. Giriş bölümünde; çalışma konusu, gerekçesi, konu ile ilgili doğrudan daha önceden yapılmış çalışmalar ve çalışmanın amacı verilir. Kullanılan materyal ve yöntem “Materyal ve Yöntem” adlı başlıkta verilmelidir. “Bulgular ve Tartışma” bölümünde elde edilen bulgular verilmeli, gerekirse çizelge ve şekillerle de desteklenmeli daha sonra bunların tartışmasına yer verilmelidir.

10. Makalenin ana başlıkları bold olmalı, numaralandırılmamalıdır. Ana bölüm başlıklarının tamamı büyük harflerle, 2. derece başlıkların ilk harfi büyük, 3. derece başlıkların tamamı küçük harflerle cümle düzeninde yazılmalıdır.

11. Atıf yapılan yayının dili Türkçe ise; tek yazar için (Soyadı, yıl), iki yazar için (Soyadı ve Soyadı, yıl), üç ve daha fazla yazar için (Soyadı ve ark., yıl) şeklinde; yayın dili İngilizce ise; tek yazar için (Soyadı, yıl), iki yazar için (Soyadı and Soyadı, yıl), üç ve daha fazla yazar için (Soyadı et al., yıl) şeklinde yazılmalıdır. Eğer birden fazla kaynağa atıfta bulunulacak ise atıfların arası (;) ile ayrılmalı ve eskiden yeniye doğru sıralanmalıdır (Soyadı, 1977;Soyadı et al., 2013)

12. Tüm makalelerde SI (Systeme International d’Units) ölçüm birimleri kullanılmalıdır. Rakam ve birimlerde ondalık ayıracı olarak sadece nokta (.) kullanılmalı (20.23), birim yazarken “/” işareti kullanılmamalı, yerine boşluk bırakılarak üslü hale getirilmeli (g L-1) çok büyük sayıların yazımında sayılar üçerli olacak şekilde boşlukla ayrılmalı (100 000 gibi).

13. Şekil ve Çizelgeler için Türkçe makalede; “Şekil”, “Çizelge”; İngilizce makalede ise “Figure”, “Table” ifadeleri kullanılmalıdır (Çizelge 1/Table 1., Şekil 1 / Figure 1.). Çizelge ve şekillere ait açıklama ve dipnotlar çizelge veya tablonun alt kısmında 10 punto büyüklüğünde yazılmalı ve sonda nokta (.) bulunmamalıdır.

14. Çizelge başlığı 12 punto ve çizelgenin üzerinde olmalı, içeriği ise 10 punto şeklinde verilmeli. Şekil, grafik, fotoğraf ve benzerleri "Şekil" başlığıyla altta ve 12 punto ile yazılmalıdır. Şekil ve Çizelgeler metin içerisinde verilmeli, ayrıca metnin sonuna eklenmemelidir.

15. Kaynaklar kısmı 12 punto yazı boyutunda ve aşağıdaki gibi olmalıdır;

Dergi;

Adhoum N, Monser L, 2004. Decolourization and removal of phenolic compounds from olive mill wastewater by electrocoagulation. Chemical Engineering and Processing, 43: 1281–1287.

Kongre/Sempozyum;

Aydın L, Girişgin O, Kütükoğlu F, Çakmak S, 2003. Arıcılıkta ilaç kullanımı ve AB ile uyum. II. Marmara Arıcılık Kongresi, 28-30 Nisan 2003, Yalova.

Tezler;

Seçkin B, 2010. Tuzluluk stresinin bazı arpa türleri (Hordeum spp.) üzerindeki fizyolojik ve biyokimyasal etkilerinin araştırılması. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, (Basılmamış) Doktora Tezi, 62s.

Kitap;

Winer BJ, Brown DR, Michels KM, 1991. Statistcal Principles in Experimetal Design. Third Edition, Boston, USA. 902 p.

Web adresinden alıntı;

Hadhia, 2009. Annual Summaries. http://www.hoadhia.com/page7.html. (Erişim tarihi: 15 Aralık, 2009).

16. Formüller: Formüller numaralandırılmalı ve formül numarası formülün yanına sağa dayalı olarak parantez içinde gösterilmelidir. Formüller 12 punto olacak şekilde ana karakterler ve değişkenler italik, rakamlar ve matematiksel ifadeler düz olarak verilmelidir. Metin içerisinde atıf yapılacaksa “Eşitlik 1.” Şeklinde verilmelidir (…ilişkin model, Eşitlik 1. de verilmiştir).

17. Yayımlanan yazıların tüm hakları Iğdır Üniversitesi’ne aittir. Kaynak gösterilmek şartıyla alıntı yapılabilir.

 

Iğdır Üniversitesi II. Uluslararası Iğdır Sempozyumu Kitabı Sosyal Bilimler Yazım Kuralları

1. Iğdır Üniversitesi II. Uluslararası Iğdır Sempozyumu Türkçe veya İngilizce dillerinde Sosyal Bilimler alanındaki özgün araştırma makalelerini ve derlemeleri yayınlar. Basılacak makalelerin sözlü sunum ve poster bildiri dışında daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış olması ve yayın haklarının verilmemiş olması gerekir.

2. Değerlendirmeye alınan makaleler, incelenmek üzere en az iki hakeme gönderilir. Hakem değerlendirmesinden geçen makalelere ait düzeltmeler, yazar tarafından en geç 7 gün içerisinde yapılarak geri gönderilmelidir.

3. Hazırlanan makaleler; sadece makaleden sorumlu yazar (makalenin yayın başlangıcından basım sonrasındaki her türlü yazışmalarda sorumluluğu bulunan kişi) tarafından Word dosyası ortamında gönderilmelidir.

4. Türkçe ve İngilizce makale başlıkları hariç tüm metin başlıklar dahil iki yana yaslı olarak yazılmalı girinti bırakılmamalıdır. Orijinal çalışmalarda toplam makale metni en fazla 15 sayfa, derlemeler için 18 sayfa olmalı, A4 boyutundaki sayfaya, 12 punto, Times New Roman yazı tipinde ve çift satır aralığı ile yazılmalıdır. Sayfanın sağında, solunda, altında ve üstünde 3’er cm boşluk bırakılmalıdır. Metin tek sütun halinde yazılmalı, tüm sayfalara numara verilmeli ve satırlar her sayfa için (1)’den başlanarak numaralandırılmalıdır.

5. Makale sempozyum takip sistemine girilirken yazar ad(lar)ı açık olarak yazılmalı, kısaltılmamalı ve herhangi bir akademik unvan belirtilmemelidir. Makalenin sisteme yüklenen ana metninde yazar adları ve kurumları kesinlikle verilmelidir.

6. Makale; Türkçe Başlık, Türkçe Özet, Anahtar Sözcükler, İngilizce Başlık, İngilizce Özet, Keywords, Giriş, Bulgular ve Tartışma, Sonuç (istenirse), ve Kaynaklar bölümlerinden oluşmalıdır.

7. Türkçe Başlık kısa, açıklayıcı, ilk harfleri büyük (“ve”, “ile”… gibi sözcükler hariç) ortalanarak ve bold yazılmalı ve on beş kelimeden fazla olmamalı. Benzer durum İngilizce Başlık için de geçerlidir. Her iki başlıkta kısaltmalardan mümkün olduğunca kaçınılmalıdır.

8. Türkçe “Özet” ve İngilizce “Abstract” 300 kelimeyi geçmemeli ve her iki özette kısaltmalardan mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. Türkçe ve İngilizce özetlerde sırasıyla “Özet” ve “Abstract” kelimeleri kullanılmalıdır. Anahtar kelimeler (Keywords) özetleri takiben en az 3, en fazla 6 kelimeden ibaret olarak şekilde yazılmalıdır. Kelimelerde alfabetik sıra takip edilmeli, ilk kelimenin baş harfi büyük, diğer kelimelerin harfleri küçük olmalı ve kelimeler virgül (,) ile ayırt edilip bir karakter boşluk bırakılarak diğer kelimler yazılmalı, sonda nokta olmamalıdır. “Anahtar Kelimeler” ve “Abstract” kelimeleri bold olarak yazılmalıdır.

9. Makalenin ana başlıkları bold olmalı, numaralandırılmamalıdır. Ana bölüm başlıklarının tamamı büyük harflerle, 2. derece başlıkların ilk harfi büyük, 3. derece başlıkların tamamı küçük harflerle cümle düzeninde yazılmalıdır.

10. Yazı içinde grafik veya resim varsa yüksek çözünürlükte ve metinde orijinal yerinde kullanılarak gönderilmelidir.

11. Kaynaklar kısmı 12 punto yazı boyutunda ve aşağıdaki gibi olmalıdır;

Metin İçi Kaynak Gösterme

A. KİTAP

Tek yazarlı

1. Gilbert Ryle, The Concept of Mind, London & New York: Routledge, 2009, s. 100.

2. Ryle, The Concept of Mind, s. 101.

3. Macit Gökberk, Felsefe Tarihi, İstanbul: Remzi Kitabevi, 2001, s. 25.

4. Gökberk, Felsefe Tarihi, s. 30.

İki veya çok yazarlı

1. Alfred North Whitehead & Bertrand Russell, Principia Mathematica, 3 vols, Cambridge: Cambridge University Press, 1910, s. 15.

2. Whitehead & Russell, Principia Mathematica, s. 17.

3. Betül Çotuksöken & Saffet Babür, Ortaçağda Felsefe, İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2000, s. 15.

4. Çotuksöken & Babür, Ortaçağda Felsefe, s. 20.

Çeviri, edisyon (tahkik), derleme veya hazırlama

1. Immanuel Kant, Critique of Pure Reason, trans. Paul Guyer & Allen W. Wood, Cambridge: Cambridge University Press, 2000, A51 / B75.

2. Kant, Critique of Pure Reason, B420.

3. John Locke, An Essay Concerning Human Understanding, ed. A.D. Woozley, New York: Meridian Book, 1974, 1.2.1.

4. Locke, An Essay Concerning Human Understanding, 1.2.2.

5. Fârâbî, Risâle fi’l-Akl, tah. Muhsin Mehdî, Beyrut: Dâru’l-Maşrık, 1983, s. 12.

6. Fârâbî, Risâle fi’l-Akl, s. 13.

7. Alfred Jules Ayer, Dil, Doğruluk ve Mantık, çev. Vehbi Hacıkadiroğlu, İstanbul: Metis Yayınları, 1998, s. 11.

8. Ayer, Dil, Doğruluk ve Mantık, s. 14.

9. M. Şemseddin Günaltay, Felsefe-i Ûlâ, haz. Nuri Çolak, İstanbul: İnsan Yayınları, 1984, s. 95.

Günaltay, Felsefe-i Ûlâ, s. 98.

Kitap bölümü, önsöz, giriş veya sunuş

1. Richard Sorabji, “The Ancient Commentators on Aristotle”, Aristotle Transformed: The Ancient Commentators and Their Influence, ed. Richard Sorabji, New York: Cornell University Press, 1990, s. 17.

2. Sorabji, “The Ancient Commentators on Aristotle”, s. 20.

3 George F. Hourani, “Intruduction”, Averroes, On the Harmony of Religion and Philosophy, trans. &ed. George F. Hourani, London: Luzac and Company, 1976, s. 3.

4. Hourani, “Introduction”, s. 5.

5. Şahabettin Yalçın, “Kant’ın Fenomenal Benlik Anlayışı”, Muğla Üniversitesi Uluslararası Kant Sempozyumu Bildirileri, ed. Nebil Reyhani, Ankara: Vadi Yayınları, 2006, s. 100.

6. Yalçın, “Kant’ın Fenomenal Benlik Anlayışı”, s. 101.

7. Alparslan Açıkgenç, “Sunuş”, Gazâlî, Felsefenin Temel Meseleleri, çev. Cemaleddin Erdemci, Ankara: Vadi Yayınları, 2002, s. 15.

8. Açıkgenç, “Sunuş”, s. 17.

B. SÜRELİ YAYIN

Basılı makale

1. Saul Kripke, “Russell's Notion of Scope”, Mind, 114, 2005, s. 1010.

2. Kripke, “Russell's Notion of Scope”, s. 1015.

3. İlyas Altuner, “Descartes Felsefesinde Tanrı-Varlık İlişkisi”, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2, 2012, s. 35.

4. Altuner, “Descartes Felsefesinde Tanrı-Varlık İlişkisi”, s. 37.

Elektronik makale

1. Ernest Wolf-Gazo, “Metaphysical Presuppositions of Modern Science”, Beytulhikme An International Journal of Philosophy, 1 (2), 2011, s. 13.

2. Wolf-Gazo, “Metaphysical Presuppositions of Modern Science”, s. 15.

3. Ömer Naci Soykan, “Sanat ve Hakikat”, Beytulhikme An International Journal of Philosophy, 3 (1), 2013, s. 145.

4. Soykan, “Sanat ve Hakikat”, s. 146.

Popüler dergi veya gazete makalesi

1. Daniel Mendelsohn, “But Enough about Me,” New Yorker, January 25, 2010, s. 68.

2. Mendelsohn, “But Enough about Me,” s. 69.

3. Sheryl Gay Stolberg & Robert Pear, “Wary Centrists Posing Challenge in Health Care Vote”, New York Times, February 27, 2010, accessed February 28, 2010, http://nytimes.com/2010/02/28/us/politics/28health.html.

4. Stolberg & Pear, “Wary Centrists Posing Challenge in Health Care Vote”.

 

C. DİĞER FORMLAR

Kitap tanıtımı

1. Marc McEvoy, “Fear of Knowledge: Against Relativism and Constructivism by Paul Boghossian”, Metaphilosophy, 39, s. 145.

2. McEvoy, “Fear of Knowledge: Against Relativism and Constructivism”, s. 147.

3. Kamuran Gökdağ, “Ömer Türker, İbn Sînâ Felsefesinde Metafizik Bilginin İmkânı Sorunu”, Beytulhikme An International Journal of Philosophy, 2 (1), 2012, s. 102.

4. Gökdağ, “İbn Sînâ Felsefesinde Metafizik Bilginin İmkânı Sorunu”, s. 102.

Tezler

1. Roger Arriew, Ockham’s Razor: A Historical and Philosophical Analysis of Ockham’s Principle of Parsimony, PhD Thesis, Urbana-Champaign: Graduate College of the University of Illinois, 1976, s. 10.

2. Arriew, Ockham’s Razor, s. 11.

3. Hacı Kaya, İbn Sînâ ‘da Bilimsel Kanıtlama Teorisi, Doktora Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013, s. 25.

4. Kaya, İbn Sînâ ‘da Bilimsel Kanıtlama Teorisi, s. 29.

Konferans veya sempozyum sunusu

1. Recep Alpyağıl, “Seeing Ricoeur and Islamic Philosophy as Together on Imagination”, Society for Ricoeur Studies Conference, Virginia, USA: September 30-31, 2009.

2. Alpyağıl, “Seeing Ricoeur and Islamic Philosophy”.

3. Fatih Özkan, “Dil ve Dünya Görüşü”, Felsefe, Edebiyat ve Değerler Sempozyumu, Kahramanmaraş: 1-3 Kasım, 2012.

4. Özkan, “Dil ve Dünya Görüşü”.

 

İnternet sayfası

1. “Aristotle”, Accessed Date: 01.01.2012, http://en.wikipedia.org/wiki/Aristotle.

2. “Aristoteles”, Erişim Tarihi: 01.01.2012, http://tr.wikipedia.org/wiki/Aristoteles.

12.Yayımlanan yazıların tüm hakları Iğdır Üniversitesi’ne aittir. Kaynak gösterilmek şartıyla alıntı yapılabilir.